Unit 1

Unit 1 bestaat uit de groepen 1, 2, 3 en 4. De unitleider van unit 1 is Karin Elbertse. 

De groepen
Op dit moment zijn er twee groepen 1-2. De groep 1-2 wordt op de maandagmorgen en de woensdagmorgen in groep 1 en in groep 2 verdeeld. Op die dagdelen werken wij samen met peuterspeelzaal De Sneeuwmuis. De kinderen van de peuterspeelzaal die drie jaar oud zijn, voegen zich dan bij groep 1. Het doel is om de taalontwikkeling van de kinderen extra te stimuleren. De leerkracht en de peuterspeelzaal-medewerkster hebben een nauwe samenwerking over het lesaanbod.
Voor de kinderen van groep 2 kan er op die momenten ook een passend lesaanbod gegeven worden.
Er is één groep 3 en één groep 4.

Groepsdoorbrekend werken
De groepen 1t/m4 zullen tot aan de kerst op maandagmiddag van 12.45 - 13.30 uur unitwerken (=groepsdoorbrekend werken). 
In een aantal lokalen van de unit zijn uitdagende en betekenisvolle leeractiviteiten voorbereid. Kinderen werken samen met leerlingen uit andere groepen aan een opdracht of in één van de hoeken. 
Leerlingen hebben een bepaalde keuzevrijheid tijdens het unitwerk. De kinderen maken zelf een keuze uit de lokalen waar zij willen werken. Vooraf introduceert de groepsleerkracht de activiteiten die in de lokalen plaatsvinden. Op het planbord geven de kinderen zelf hun keuze aan.

Na de kerst gaan de groepen ook 3-4 ook duolezen. De kinderen uit beide groepen lezen met elkaar op hun eigen leesniveau.

Werken in hoeken
In unit 1 neemt werken in hoeken een centrale plaats in. Iedere groep 1-2 heeft een aantal vaste hoeken, en per periode ook enkele wisselhoeken. Hoeken zijn ingericht in de lokalen en op de gang. Vaste hoeken zijn bijvoorbeeld de bouwhoek, de huishoek etc. Wisselhoeken zijn thematische hoeken of ontdekhoeken (bijvoorbeeld een hoek ingericht als supermarkt of postkantoor).

Rekening houden met verschillen tussen leerlingen
In de groepen 3-4 wordt de klas bij lezen en rekenen verdeeld over drie groepen: basisgroep (blauw), middengroep (wit), kopgroep (rood). 
Twee keer per jaar worden voor diverse vakken de CITO-toetsen afgenomen. Aan de hand van de resultaten delen we de groepen in. De samenstelling van de groepen kan dus per vak anders zijn.

De rode groep: deze kinderen hebben de leerstof al grotendeels onder de knie, zonder dat ze enige uitleg hebben gehad. Bij rekenen werkt de rode groep volgens een routeboekje. Zij hebben een weektaak die op een centrale plaats in de groep is beschreven. Wanneer deze kinderen klaar zijn mogen zij kiezen uit Kien, rekenspelletjes, taalspelletjes en ander verrijkingsmateriaal uit de kieskast. Op het planbord geven ze aan welk materiaal zij hebben gekozen.

De witte groep: deze kinderen volgen de basis instructie en gaan daarna zelfstandig aan de slag met diverse materialen. Ook de weektaak voor de witte groep is op een centrale plaats in het lokaal beschreven.

De blauwe groep: deze kinderen volgen zowel de basis instructie als de verlengde instructie.Het kan voorkomen dat deze leerlingen minder opdrachten hoeven te maken. Ook voor de blauwe groep is een weektaak omschreven.

 

Nieuws
brief
Prik
bord
Inschrijf
formulier